สมุหนาม

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรมการ น. การกสภา, กมฺมการชนตา, อธิการีคณ. บุคคล, สมุหนาม
กรรมการชี้ขาด ดู กรรมการตัดสิน บุคคล, สมุหนาม
กรรมการตัดสิน น. วินิจฺฉยสภา, ปมาณปุริส. มชฺฌฏฺฐ. นิณฺเณตุ. ตีรณการี. บุคคล, สมุหนาม
กรรมการสอบไล่ น. อุปปริกฺขากมฺมการชนตา, บุคคล, สมุหนาม
กรรมการอำนวยการ น. ปริหาราธิการี. บุคคล, สมุหนาม
กรุ๊ป (group) น. สมูห. คณ. วคฺค. นิยาส. สมุหนาม
กลุ่ม น. วคฺค. คณ. สมูห. (ดู หมู่) สมุหนาม
กลุ่มก้อน น. ฆน., สมูห. คณ. นิกาย. ฯเปฯ สมุหนาม
กลุ่มคน น. สมูห. ปริสา, สภา, สมิติ, สมุหนาม
กลุ่มสี่ น. จตุกฺก.,
ค. จตุวคฺคิย
สมุหนาม
กลุ่มหก น. ฉกฺก.,
ค. ฉพฺพคฺคิย
สมุหนาม
กลุ่มห้า น. ปญฺจก.,
ค. ปญฺจวคฺคิย
สมุหนาม
กองกระดูก น. อฏฺฐิราสิ, อฏฺฐิสญฺจย. ร่างกายและส่วนประกอบ, สมุหนาม
กองขยะ น. กจวร. สงฺกฏีร., สงฺการฏฺฐาน., สงฺการกูฏ. อุกฺการภูมิ, อุกฺกลาป. กจวรฉฑฺฑนฏฺฐาน., อสุจิราสิ, สมุหนาม
กองข้าว น. วีหิราสิ. สมุหนาม
กองคาราวาน (caravan) ดู กองเกวียน. สมุหนาม
กองงาน น. กิจฺจการีคณ. สมุหนาม
กองช่าง น. วฑฺฒกีคณ. สมุหนาม
กองทัพพันธมิตร น. มิตฺตเสนา, สมุหนาม
กองทัพม้า น. หยานีก.., อสฺสานีก.., สมุหนาม