ผ้า

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กฐิน น. กฐิน., ผ้า
กฐินพระราชทาน น. ราชทินฺนกฐิน., ผ้า
กฐินราษฏร์ น. คามิกกฐิน., ผ้า
กฐินหลวง น. ราชกฐิน., ผ้า
กัมพล (ผ้าขนสัตว์) น. กมฺพล., ผ้า
กัมพลเหลือง น. ปณฺฑุกมฺพล., ผ้า
กาสาวพัสตร์ น. กาสาววตฺถ., ผ้า
กำมะหยี่ น. กมฺพล.., โกฏุมฺพร., โรมมย., อุณฺณี, ปฏิกา, ผ้า
ขนหนู (ผ้า~) น. กายปุญฺฉนี, อุปปุญฺฉนี, ผ้า
จองกฐิน น. กฐินวิกปฺป. ผ้า
จีวร น. จีวร., กาสาย., กาสาว. อรหทฺธช. อุตฺตราสงฺค. ผ้า
ฉลองกฐิน น. กฐินมห. ผ้า, พิธีกรรม
ชาย (ขอบ) น. ปริยนฺต. ทสา, ผ้า
ชายจีวร น. จีวรกณฺณ. ผ้า
ชายผ้า น. ทสา, ทสนฺต. ปฏนฺต. ทุสฺสวฏฺฏิ, วตฺถโกณ. ผ้า
ชิ้นผ้า น. นมตก., ผ้า
ซาติน (satin) น. จีนปฏฺฏ., อติสินิทฺธวตฺถ., ผ้า
ด้ายกลุ่ม น. สุตฺตคุฬ. ผ้า
ด้ายดิบ น. วตฺถสุตฺต., ผ้า
ด้ายผ้าตามขวาง น. วายเน ติโรตนฺตุราสิ. ผ้า