สังฆกรรม

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรมวาจา น. กมฺมวาจา, สังฆกรรม
กรานกฐิน ก. กฐินํ อตฺถรติ สังฆกรรม
ปาติโมกข์ น. ปาติโมกฺข. ปาฏิโมกฺข. สังฆกรรม
ผู้สวดปาติโมกข์ น. ปาฏิโมกฺขุทฺเทสก. บุคคล, ศีลวินัย, สังฆกรรม
สวดกรรมวาจา ก. กมฺมวาจํ อนุสฺสาเวติ พิธีกรรม, สังฆกรรม
สังฆกรรม น. สงฺฆกมฺม., สังฆกรรม
หัตถบาส น. หตฺถปาส. สังฆกรรม
อุปสมบท น. อุปสมฺปทา,
ก. อุปสมฺปาเทติ
บวช, สังฆกรรม
ให้อุปสมบท ก. อุปสมฺปาเทติ สังฆกรรม