ศาสนา

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คนนอกพระพุทธศาสนา น. ปาสณฺฑ. ปาสณฺฑิก. ติตฺถิย. บุคคล, ศาสนา
คนนอกศาสนา (พาเหียร) น. พาหิรก. มิจฺฉาทิฏฺฐิก. อสทฺธ. บุคคล, ศาสนา
คนเข้ารีตศาสนาอื่น น. อญฺญสตฺถุเทสก. บุคคล, ศาสนา
คนเข้ารีตเดียรถีย์ น. ติตฺถิยปกฺกนฺตก. บุคคล, ศาสนา
คนเปลี่ยนศาสนา น. สมยนฺตรคาหี. สธมฺมจาคี. ธมฺมภฏฺฐ. บุคคล, ศาสนา
คลั่งศาสนา น. ธมฺมุมฺมาท. ทิฏฺฐุมฺมาท.
ค. ธมฺมุมฺมตฺตก ทิฏฺฐุมฺมตฺตก
กิริยาอาการ, ศาสนา
ชาวพุทธ น. พุทฺธมามก. พุทฺธสาสนิก. พุทฺธภตฺติก. บุคคล, ศาสนา, พุทธ
นอกศาสนา น. ติตฺถิย. ศาสนา
นักสอนศาสนา น. สามยิกาจริย. บุคคล, ศาสนา
ผิดหลักศาสนา ค. ธมฺมวิรุทฺธ ศาสนา
ศาสนพิธี น. ปูชาวิธิ. จาริตฺตนิยม. ปูชานิยม. ศาสนา, พิธีกรรม
ศาสนศาสตร์ น. เทวธมฺม. ศาสนา, ศาสตร์-วิทยา
ศาสนา น. สาสน., วาท. ลทฺธิ, ทิฏฺฐิ, สมย. ศาสนา
ศาสนาชินโต น. ชินฺโตสมย. ศาสนา
สงครามครูเสด (crusade) น. สุทฺธเทสียยุทฺธ., ต่อสู้, ศาสนา
สถาบันศาสนา น. สาสน., ศาสนา
สถาบันสงฆ์ น. ภิกฺขุสงฺฆ. ศาสนา, สมุหนาม
สุเหร่ายิว น. ยาทวเทวายตน.,

ซินนะกอก

สถานที่, ศาสนา