วัสดุ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กาว น. สิเลส. นิยฺยาส. ขลิ, วัสดุ
กาวลาเท็กซ์ (latex) น. รุกฺขนิยฺยาส. วัสดุ
กาวหนัง น. ชีวสิเลส. วัสดุ
กาสาวะ (น้ำฝาด) น. กสาว. วัสดุ
ก้อนหินปูถนน น. วฏฺฏปาสาณ. วฏฺฏุลปาสาณ. วัสดุ
ครั่ง น. ลาขา, ชตุ., อลตฺตก. ยาวก.

ครั่ง น. ชื่อเพลี้ยหอย…

วัสดุ
ครั่งประทับตรา น. ลญฺฉนลาขา, ลญฺฉนชตุ., วัสดุ
ชะแล็ค (shellac) น. ลาขาปฏฺฏ.

เชลแล็ก น. ของแข็งที่สกัดได้จากขี้ครั่ง…

วัสดุ
ชัน (ยางไม้) น. ตุรุกฺข. ปิณฺฑก. ยกฺขธูป. สชฺชุรส. วัสดุ
ซีเมนต์ (cement) ดู ปูนซีเมนต์. วัสดุ
ตะกั่วบัดกรี น. สนฺทหนกโลห., ดินหินแร่ธาตุ, วัสดุ
ปูน น. จุณฺณ. สุธา, เลป. วัสดุ
ปูนขาว น. เลป. สุธา, สุธาจุณฺณ., เสตจุณฺณ., วัสดุ
ปูนฉาบ น. สินิทฺธสุธาเลป. จุณฺณเลป. วัสดุ
ปูนซีเมนต์ (cement) น. กาฬจุณฺณ., สุธา, สุธาเลป. วัสดุ
ปูนปลาสเตอร์ น. ลิมฺปน., เลป. เลปน., วัสดุ
ปูนปั้น น. นิปฺผาทิตสุธา, วัสดุ
ปูนยาแนว น. สินิทฺธสุธาเลป. วัสดุ
ปูนสอ ดู ปูนขาว. วัสดุ
ปูนหิน น. สุธาสิลา, วัสดุ