การแพทย์

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คลินิก (clinic) น. เวชฺชาลย. อาโรคฺยาคาร.., สถานที่, การแพทย์
คลินิกศัลยกรรม น. สลฺลกตฺตสาลา, สถานที่, การแพทย์
ทางการแพทย์ ค. โอสธีย ติกิจฺฉาวิสยก
วิ. เวชฺชาสตฺถานุสาเรน
การแพทย์
ผ้าก๊อซ (gauze) น. สุขุมวตฺถ., ชาลวตฺถ., อุปกรณ์, การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ น. เวชฺชสตฺถ., การแพทย์
ศัลยกรรม น. สลฺลกมฺม., สตฺถกมฺม., สลฺลกตฺติย., การแพทย์, ผ่าตัด
ศัลยศาสตร์ น. สลฺลสตฺถ., การแพทย์, ศาสตร์-วิทยา, ผ่าตัด
ศัลยแพทย์สถาน น. สลฺลกตฺตาลย. การแพทย์, ผ่าตัด
สูติกรรม น. ปสูติ, คพฺภวุฏฺฐาน., การแพทย์
สูตินรีแพทย์ น. ปสูติสาธก. ปสูติสาธิกา, การแพทย์, บุคคล
สูติศาสตร์ น. ปสูติวิชฺชา, การแพทย์, ศาสตร์-วิทยา
อายุรศาสตร์ (วิชารักษาโรคทางยา) น. อายุรสตฺถ., โรคลกฺขณวิชฺชา, การแพทย์, ศาสตร์-วิทยา
อายุรเวช (หมอผู้รักษาชีวิต) น. อายุรเวชฺช. โรคลกฺขณญฺญู. การแพทย์
อุปกรณ์การแพทย์ น. เวชฺโชปกรณ., การแพทย์
เวช น. เวชฺช. บุคคล, การแพทย์
เวชกรรม น. เวชฺชกมฺม., ติกิจฺฉา, การแพทย์
แพทยสถาน น. เวชฺชาลย. สถานที่, แพทย์หมอ, การแพทย์