ศาสตร์-วิทยา

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กายวิภาควิทยา (anatomy) น. สรีรวิจฺเฉทวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
กีฏวิทยา (entomology) น. กีฏกวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
กุมารเวชศาสตร์ (pediatrics) น. กุมารติกิจฺฉา, โกมารภจฺจเวชฺชกมฺม., ศาสตร์-วิทยา
คณิตศาสตร์ น. คณิตสตฺถ., องฺกวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
คันธรรพศาสตร์ น. คนฺธพฺพวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
จริยศาสตร์ น. จริยาวิเสสวิชฺชา, อาเจรวิธิ. คุณธมฺม. ศาสตร์-วิทยา
จักรวาลวิทยา น. โลกวณฺณนา, ศาสตร์-วิทยา
จิตวิทยา (psychology) น. เจตสิกวิชฺชา, อชฺฌตฺตวิชฺชา, อธฺยาคมวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา, ศาสตร์-วิทยา
จิตศาสตร์ น. จิตฺตสตฺถ., จิตฺตธมฺม. ศาสตร์-วิทยา, ศาสตร์-วิทยา
ฉันทศาสตร์ น. ฉนฺทสตฺถ., บทประพันธ์, ศาสตร์-วิทยา
ชาติพันธุ์วิทยา น. มาณวชาติวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
ชีววิทยา (biology) น. ชีววิชฺชา, ภูตคามวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
ดาราศาสตร์ น. ตาราสตฺถ., โชติสตฺถ., โชติสา, ดารา., ศาสตร์-วิทยา
ดิรัจฉานวิชา น. ติรจฺฉานวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
ตรรกศาสตร์ ดู ตรรกวิทยา. ศาสตร์-วิทยา
ตรีโกณมิติ (trigonometry) น. ติโกณมิติ, ศาสตร์-วิทยา
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ค. วิชฺชานุคต วิชฺชานุกูล ศาสตร์-วิทยา
ทัณฑวิทยา น. การาปาลนญาณ., การาปาลนวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
ทันตวิทยา น. ทนฺตวิชฺชา, ศาสตร์-วิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ ค. วิชฺชายตฺต วิชฺชาสตฺถายตฺถ ศาสตร์-วิทยา