พจนานุกรมธาตุ

ธาตุ
ธาตุ อรรถ ตัวอย่าง หมวดธาตุ

โอมา

สมตฺถเน

ความสามารถ

โอมาติ ภนฺเต ภควา อิทฺธิยา มโนมเยน กาเยน พฺรหฺมโลกํ อุปสงฺกมิตุํ.
โอมาตีติ ปโหติ สกฺโกติ อิทํ ติปิฏเก พุทฺธวจเน อสมฺภินฺนปทํ.

อีกนัยหนึ่ง มาจาก อว-มา ธาตุ.

ภู (อ)

โอลชิ

เขเป

ซัดไป, ทิ้ง, ขว้าง, สิ้นไป

โอลญฺชติ, โอลญฺชนฺติ.

ภู (อ)

โอลฑ
[โอลฑ, โอลฑิ]

อุกฺขิเป

ขว้างขึ้น, ยกขึ้น

ภู (อ), จุร (เณ ณย)

โอลฑิ
[โอลฑ, โอลฑิ]

อุกฺขิเป

ขว้างขึ้น, ยกขึ้น

ภู (อ), จุร (เณ ณย)

โอห

จาเค

สละ, ละ

โอหติ
สพฺพมนตฺถํ อโปหติ
อญฺญตฺถา โปหนํ.

ภู (อ)