อักษรย่อในหนังสือธาตุปฺปทีปิกา

อักษรย่อ และเครื่องหมาย ในหนังสือธาตุปฺปทีปิกา 

ส.สัททนีติ สมุดที่ข้าพเจ้ากล่าวในคำนำ
สูจิ.อภิธานัปปทีปิกาสูจิ เวลานี้ มีทั้งอักษรไทย อักษรสีหล
อ.อภิธานัปปทีปิกา ทั้งฉบับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และฉบับสีหล, อช. เฉพาะฉบับต้น อส. เฉพาะฉบับหลัง
ก.กิริยา (ทางบาลี ก็คือเฉพาะกิริยาอาขยาต)
น.นาม
ค.คุณ
กน.กิริยานาม (ภาวสาธนะ) ซึ่งในภาษาไทยบัญญัติให้แปลว่า 'ความ' เช่น กรณํ ความทำ คมนํ ความไป เป็นอาทิ
กค.กิริยาคุณ คือ ศัพท์ที่ประกอบด้วย ต อนฺต มาน อนีย ตพฺพ ปัจจัย ซึ่งใช้เป็นคุณก็ได้ เบ็นกิริยาในพากยางค์ก็ได้
ภน.ภาวนาม คือนามที่ประกอบด้วยภาวะ (ภาวตัทธิต) เช่น การุญฺญํ เสริตา ปาโมชฺช เป็นอาทิ
อก.อพฺยยกิริยา คือกิริยาที่คงที่ ไม่เปลี่ยนรูปเลย ได้แก่ ศัพท์ที่ประกอบด้วย ตฺวา ตฺวาน ตูน บัจจัย และที่แปลงรูปจากปัจจัยทั้ง 3 นี้
อพ.อพฺยยศัพท์วตฺ.วตฺตมานา
ป.ปุลลิงค์ปญฺ.ปญฺจมี
นป.นปุํสกลิงค์สต.สตฺตมี
อิ.อิตถีลิงค์ปโร.ปโรกฺขา
บุพ.บุพพบท หรือ บทต้นอชฺ.อชฺชตฺตนี
วิ่.วิคฺคห หรือ วิเคราะห์หีย.หียตฺตนี
อา.อาคตฏฺฐาน คือที่มาของศัพท์ภวิ.ภวิสฺสนฺติ
อุ.อุทาหรณ์กาลา.กาลาติปตฺติ
ปจฺ. หรือ ปัจ.ปจฺจย หรือ ปัจจัย  
เอก.เอกวจนะภู.หมวด ภู ธาตุ
พหุ.พหุวจนะรุ.หมวด รุธ ธาตุ
ท.ทั้งหลายทิ.หมวด ทิวุ ธาตุ
สํ.สํสกฤตสุ.หมวด สุ ธาตุ
  กี.หมวด กี ธาตุ
กมฺ.กมฺมวาจกค.หมวด คห ธาตุ
กตฺตุกตฺตุวาจกต.หมวด ตนุ ธาตุ
เหตุ./เหตุกตฺตุ./การิตเหตุกตฺตุวาจกจุ.หมวด จุร ธาตุ
+บวก หรือ ประสม
=เท่ากับ หรือ ได้แก่ หรือ คำหลังเเป็นคำไขของคำหน้า

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.