พจนานุกรมธาตุ

ธาตุ
ธาตุ อรรถ ตัวอย่าง หมวดธาตุ

กณฺฑุ
[กณฺฑุ กณฺฑุว กณฺฑูว]

กณฺฑุ

คัน; เกา

กณฺฑวติ กณฺฑุวติ กณฺฑูวติ

 • วโณ กณฺฑวติ แผลคัน วิน. 5/48. 
  … เตน กณฺฑวมาโน มชฺอ. 3/10. 
  สา กณฺฑุวนฺตี คนฺตฺวา สยเน นิปชฺชิ นางคันอยู่ ไปนอน บนที่นอนแล้ว ธมฺอ. 6/264. 
  มิควิสาเณน ปิฏฺฐึ กณฺฑุวมาโน เกาหลัง ด้วยเขามฤค อง. 2/290. (เป็นรูป กณฺฑุว มากกว่ารูปอื่น).
 • กณฺฑุ*, กณฺฑุติ, กณฺฑุยา  อิ. ความคัน, โรคกัน, โบราณว่า ลำลาบเพลิง. อช. 326. 
  อนุชานามิ ภิกฺขเว ยสฺส กณฺฑุ วา ปิฬกา วา … วิน. 5/43. 
  วิเนหิ กณฺฑุํ ท่านจงกำจัด-แก้ ความคัน ชาอ. 8/9. 
  วโณ … กณฺฑุญฺจ กโรติ แผลทำความคัน-คันอยู่ ชาอ. 8/8.
  กณฺฑุวายติ (แปลจากรูปข้างบน) ก. คันอยู่. สฺวายํ วโณ ขชฺชติ กณฺฑุวายติ แผลนี้นั้น เหวอะ-หวะ แลคันอยู่ ชาอ. 8/7.

*  ในคิริมานนทสูตรแปลร้อยว่า กณฺฑุ  บางคาบก็เป็นหิดด้าน.

 • กณฺฑุวิตพฺพ  กค. พึงเกา. กณฺฑุวิตพฺพกาเล องฺอ. 2/483.
 • กณฺฑุวน, กณฺฑูวน  นป. ความคัน, โรคคัน. 
  ยทิทํ วณมุขานิ กณฺฑุวนเหตุ มชฺ. 2/282 ฉบับยุโรป เป็น ยทิทํ วณมุขานํ กณฑุวณเหตุ.   
  เป็น กณฺฑูยน บ้าง เช่น ปริภินฺเนน กณฺฑุยนกิลาสกุฏฺเฐน มีโรคคัน โรคกลาก โรคเกลื้อน เปื่อยพังแล้ว ชาอ. 7/273.
  กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ อิ. ผ้าปิดแผลคัน-โรคคัน (ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตแก่ภิกษุ ผู้เป็นโรคคันเป็นต้น) อนุชานามิ ภิกฺขเว … กณฑุปฏิจฺฉาทึ วิน. 5/197.
ภู (อ)
[ธป]

กณฺฑุว

หึสากรฺฑุติเฉททฺรเวสุ

เบียดเบียน; เท; ตัด; ของเหลว, น้ำ

กณฺฑุวติ.
กณฺฑุวนํ โรคคัน.

ภู (อ)

กณฺฑุว
[กณฺฑุ กณฺฑุว กณฺฑูว]

กณฺฑุวเน

คัน; เกา

ดู กณฺฑุ

ภู (อ)
[ธป]

กณฺฑูว
[กณฺฑุ กณฺฑุว กณฺฑูว]

กณฺฑูวเน

คัน; เกา

ดู กณฺฑุ

ภู (อ)
[ธป]

กณฺณ

สวเน จ เภเท

ฟัง; ทำลาย

กณฺเณติ, อากณฺณยติ.
กณฺณยนฺติ สุณนฺติ สทฺทมเนนาติ กณฺโณ หู.

จุร (เณ ณย)

กณฺณ

สวเน

ฟัง, สดับ

กณฺเณติ กณฺณยติ กณฺโณ

 • กณฺโณ  ป. กรรณ, หู, "ฟัง."
จุร (เณ ณย)
[ธป]

กติ

สุตฺตชนนเฉทเน

ทำด้าย (ปั่นด้าย); ตัด, หลาว, บาด

สุตฺตํ กนฺเตยฺย.
สลฺลํ กนฺตตีติ สลฺลกนฺโต.
มา โน อชฺช วิกนฺตึสุ.
อโยกนฺโต.

ภู (อ)

กติ

สุตฺตชนเน

"ให้เกิดด้าย" กรอด้าย, ปั่นด้าย

กนฺตติ

อา. สุตฺตํ กนฺตติ กรอ หรือ ปั่น ซึ่งด้าย - ส.

ภู (อ)
[ธป]

กติ

เฉทเน

ต้ด, ผ่า, เชือด, แขวะ, ควัก

กนฺตติ วิกนฺตติ กนฺตนํ  อโยกนฺโต สลฺลกตฺโต อุกฺกนฺติตฺวา อุกฺกจฺจ

 • อโยกนฺโต  ตัดเหล็ก [อย+กนฺต]. 
 • สลฺลกตฺโต  หมอบาดแผล, 'ผ่าแผล' '=สลฺลเวชฺโช' - ส. 
  อา. สลฺลกตฺโต มหาวีโร พระมหาวีระ เป็นผู้ผ่ากิเลสดุจลูกศร.  มา โน อชฺช วิกนฺตึสุ อย่าเชือดข้าพเจ้า ท. ในวันนี้เลย.  มํสํ กนฺตติ เชือดเนื้อ - ส. 
 • อุกฺกนฺติตฺวา อุกฺกจฺจ  อก. ขุด, แขวะ, เชือด.  
  อา. ปิฏฺฐิมํสานิ อตฺตโน สามํ อุกฺกจฺจ ขาทสิ* เจ้าขุดเนื้อหลัง ท. ของตนเองแล้วเคี้ยวกิน. 'อุกฺกจจ=อุกฺกนฺติตฺวา=ฉินฺทิตวา' - ส.

*  เปตวตฺถุ 26/220.

ภู (อ), รุธ (ํอ)
[ธป]

กตฺตร

สิถิลตฺเต

หย่อน, เทิบทาบ

กตฺตเรติ, กตฺตรยติ. กตฺตรยนฺติ สิถิลา ภวนฺตีติ กตฺตรา คนแก่,
เตสํ ทณฺโฑ กตฺตรทณฺโฑ ไม้เท้าของคนแก่.
กตฺตรสุปฺปํ กระด้ง

จุร (เณ ณย)

กตฺตร

เสถิลฺเล

หย่อน, เทิบทาบ

กตฺตเรติ กตฺตรยติ กตฺตโร กตฺตรทณฺโฑ กตฺตรสุปฺปํ

 • กตฺตโร  ‘=ชิณฺโณ=มหลฺลโก’ คนแก่, คนเฒ่า, ‘หย่อน’-ส.
 • กตฺตรทณฺโฑ  ไม้เท้า, ‘ไม้ของคนแก่.’
 • กตฺตรสุปฺปํ  ‘=ชิณฺณสุปฺบํ’ กระด้งเก่า, กระด้งร่องแร่ง, กระด้งขาด - ส.
จุร (เณ ณย)
[ธป]

กตฺถ

สิลาฆเน

สรรเสริญ, ยกย่อง, อวด

กตฺถติ, กตฺถนฺติ. พหุมฺปิ โส วิกตฺเถยฺย อญฺญํ ชนปทํ คโต. กตฺถเต คิณินํ ณี.

ภู (อ)

กตฺถ

สิลาฆายํ

ชม, ยกย่อง, อวด

กตฺถติ วิกตฺถติ กตฺถนา วิกตฺถนา กตฺถี วิกตฺถี

ที่มี วิ นำทุกศัพท์ พึงทราบว่าเป็นอาการที่มากขึ้น ยิ่งขึ้น. 

อา. พหุมฺปิ โส วิกตฺเถยฺย เขาพึงอวดแม้มาก.  อิเธกจฺโจ กตฺถี โหติ วิกตฺถี ในโลกนี้ บางคนเป็นคนชอบอวด ชอบโอ้อวดเหลือเกิน - ส.

ภู (อ)
[ธป]

กถ

วากฺย

กล่าว; แสดง; ชี้แจง; อธิบาย

ธมฺมํ กเถติ,
ธมฺมํ สากจฺฉติ, สห กถนํ สากจฺฉา. กถา ถ้อยคำ, เรื่องราว.
ปริกถา, อฏฺฐกถา.

จุร (เณ ณย)

กถ

หึสาปาเก

เบียดเบียน; หุงต้ม, ทำให้สุก

กถติ.
กถิโต สุกแล้ว.

ภู (อ)

กถ

หึสาย

เบียดเบียน

กถติ

ภู (อ)
[ธป]

กถ

นิปฺปาเก

หุง, ต้ม, สุก

กถติ กถิโต

 • กถิโต  กค. สุกแล้ว [กถ ต บัจ. มี 2 รูป กถิโต กฐิโต - สูจิ].
ภู (อ)
[ธป]

กถ

กถเน; วากฺยปปพนฺเธ จ

กล่าว, แสดง, ชี้แจง, อธิบาย; แต่ง, ประพันธ์, ร้อยกรอง

กเถติ กถยติ สากจฺฉติ กถา ปริกถา อฏฺฐกถา กถิโต กเถตฺวา กเถตุํ ฯเปฯ

 • สากจฺฉติ  ก. เจรจากัน, พูดโต้ตอบกัน ‘=สห กถยติ’  รูปนาม สากจฺฉา - ส.
 • กถา  น. ถ้อยคำ, คำพูด, คำอธิบาย; สมุดที่แต่งขึ้น, ข้อประพันธ์.
 • ปริกถา  น. นิยาย, คำอธิบาย, พูดเลียบเคียง [ปริ+กถา ‘กล่าวรอบๆ’].
 • อฏฺฐกถา  ‘=อตฺถสํวณฺณนา’ อธิบายเนื้อความ. วิ. อตฺโถ กถิยติ เอตายาติ อฏฺฐกถา, แปลง ถ เป็น ฐ - ส.
จุร (เณ ณย)
[ธป]

กถิ

วงฺกมฺหิ

คด, โค้ง, งอ

กนฺถติ

ภู (อ)

กถิ

โกฏิลฺเล

คด, โค้ง, โกง, งอ

กนฺถติ

ภู (อ)
[ธป]