ส่วนราชการ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรม (ส่วนราชการ) น. การิยํส. การิยมณฺฑล., ส่วนราชการ
กรมการ น. ปทฏฺฐ. ธุรนฺธร. อธิการี. ส่วนราชการ
กรมการศาสนา น. สาสนาธิการี. ส่วนราชการ
กรมตำรวจ น. ราชปุริสาธิการี. ส่วนราชการ
กรมวัง น. ราชกุลาธิการี.

กรมวัง (โบ; เลิก) น. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์…

ส่วนราชการ
กระทรวง น. อมจฺจปท., อมจฺจมณฺฑล., ส่วนราชการ
กระทรวงกลาโหม น. เสนิยายตฺตามจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงการคลัง น. ราชโกสายตฺตามจฺจปท., ราชภณฺฑาคาร., ส่วนราชการ
กระทรวงการต่างประเทศ น. วิเทสิยายตฺตามจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงพาณิชย์ น. วณิชฺชายตฺตามจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย น. ปสาสนาธิการีอมจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงยุติธรรม น. วินิจฺฉยามจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม น. สทาจารายตฺตามจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ น. สิกฺขาธิการีอมจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงสาธารณสุข น. อนามยายตฺตามจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม น. กมฺมนฺตายตฺตามจฺจปท., ส่วนราชการ
กระทรวงเกษตร น. กสิกมฺมาธิการีอมจฺจปท., ส่วนราชการ
กองทัพบก น. วาหินี, ธชินี, เสนา, จมู, จมูวาหินี, จกฺก., พล., อนีก.., ปตฺตานีก. ยุทฺธเสนา, ส่วนราชการ
กองทัพอากาศ น. อากาสยานิกเสนา, ส่วนราชการ
กองทัพเรือ น. นาวิกเสนา, ส่วนราชการ