ศีลวินัย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ถือศีล น. สิกฺขาปทสมาทาน.,
ก. สิกฺขาปทานิ สมาทิยติ
ศีลวินัย
ถือศีลอด น. อุปวาส. อนสน., ศีลวินัย
ปรับอาบัติ ก. ปจฺจาโรเปติ การาเปติ (อุ. โจทกสฺเสว ปจฺจาโรเปติ, ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ) ศีลวินัย
ผู้สวดปาติโมกข์ น. ปาฏิโมกฺขุทฺเทสก. บุคคล, ศีลวินัย, สังฆกรรม
ผู้อยู่ปริวาส ค. ปาริวาสิก บุคคล, ศีลวินัย
วินัยบัญญัติ น. วินย. ปญฺญตฺติ, ศีลวินัย
ศีล น. สีล., สํยม. สํวร. ตป. พฺรหฺม., ทม. ศีลวินัย
ศีลขาด น. สีลเภท. ศีลวินัย
ศีลธรรม น. สีลวตฺต., สาธุคุณ. สทาจาร. ธมฺโมปเทส. ศีลวินัย
ศีลวัต น. สีลวตฺต., ศีลวินัย
ศีลวิบัติ น. สีลวิปตฺติ, ศีลวินัย
ศีลห้า น. ปญฺจสีล., นิจฺจสีล., ศีลวินัย
ศีลาจารวัตร น. สีลาจาร. อาจารวตฺต., ศีลวินัย, อาจาระความประพฤติ
ศีลแปด น. อฏฺฐสีล., อุโปสถสีล., ศีลวินัย
สมาทานศีล น. สิกฺขาปทสมาทาน.,
ก. สิกฺขาปทานิ สมาทิยติ
ศีลวินัย
สิกขาบท น. สิกฺขาปท., ศีลวินัย
อาบัติ น. อาปตฺติ, ศีลวินัย
อาราธนาศีล น. สีลวาจนายาจน., ศีลวินัย
อุโบสถ (ศีล) น. อุโปสถ. ศีลวินัย
แสดงอาบัติ ก. อาปตฺตึ ปฏิเทเสติ ศีลวินัย