ระเบิด

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กับระเบิด น. วิทาลกวตฺถุ., อุปกรณ์, อาวุธ, ระเบิด
คนระเบิดหิน น. ปาสาณเภทก. บุคคล, อาชีพ, ระเบิด
ดินระเบิด น. อุพฺภิชฺชนจุณฺณ., สารเคมี, อาวุธ, ระเบิด
น้อยหน่า (ลูกระเบิด) น. กิตฺติมาสนิ, อุพฺภิชฺชน., อาวุธ, ระเบิด
บรรจุระเบิด ก. วิทารกํ โยเชติ ระเบิด
ประทัด น. อุนฺนาทก. อคฺคิสลากา, อุปกรณ์, ระเบิด
ระเบิด (ทำให้แตก) น. ภินฺทน., วิทาลน., วิปฺผุรณ., อุพฺเภท.
ก. ภิชฺชติ อวทียติ อุทฺรียติ ปทาเลติ อุพฺภิชฺชติ วิทาเลติ วิปฺผุรติ
ระเบิด
ระเบิด (ปะทุแตก) น. สนาทภิชฺชน., สสทฺทผุฏน., สสทฺทภิชฺชน.,
ก. มหาสทฺเทน ปภิชฺชติ, มหาสทฺเทน วิผุรติ
ระเบิด
ระเบิด (ลูกระเบิด) น. กิตฺติมาสนิ, อุพฺภิชฺชน., วิผุฏก. สหสาวิทารก. ระเบิด
ระเบิดขวด น. วารกุพฺภิชฺชน., ระเบิด
ระเบิดทำลาย น. วิทารกุพฺภิชฺชน., ระเบิด
ระเบิดปรมาณู น. ปรมาณุอุพฺภิชฺชน., ระเบิด
ระเบิดมือ น. หตฺถขิตฺตผุฏก., ระเบิด
ระเบิดอย่างรุนแรง สำ. มหาสทฺเทน วิปฺผุรติ ระเบิด
ระเบิดเพลิง น. ฌาปกุพฺภิชฺชน., ระเบิด
ระเบิดเวลา น. กาลุพฺภิชฺชน., ระเบิด
ระเบิดแรงสูง (ไดนาไมต์) น. สหสาวิทารก. ระเบิด
ลูกระเบิด น. กิตฺติมาสนิ, อุพฺพิชฺชน., ผุฎก., อาวุธ, ระเบิด
วัตถุระเบิด (dynamite) น. วิทาลกวตฺถุ., สหสาวิลาทก. ระเบิด
วางระเบิด ก. อุพฺภิชฺชนํ ฐเปติ ระเบิด