ม่าย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ความเป็นม่าย น. วิธวตฺต., เวธพฺย., ม่าย
ตกพุ่มม่าย (ชาย~) วิทารภาวํ ปตฺโต, มตภริโย ชาโต, มตชาโย ชาโต บุคคล, ม่าย
ตกพุ่มม่าย (หญิง~) วิธวา ชาตา, ปติสุญฺญา ชาตา, มตปติกา ชาตา บุคคล, ม่าย
บุตรหญิงหม้าย น. เวธเวร. บุคคล, ม่าย
พ่อม่าย น. วิทาร. มตภริย. มตชาย. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ, ม่าย
ม่าย ดู แม่ม่าย. บุคคล, ม่าย
หญิงม่าย ดู แม่ม่าย. บุคคล, ม่าย
หม้าย น. วิธวา, (ดู แม่ม่าย) บุคคล, ม่าย
แม่ม่าย น. วิธวา, ปติสุญฺญา, มตปติกา, มตสามินี, บุคคล, ม่าย
แม่ร้าง ดู แม่ม่าย. บุคคล, ม่าย, ครอบครัว-ญาติ
แม่หม้าย ดู แม่ม่าย. บุคคล, ม่าย