ต้อนรับ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ของต้อนรับแขก น. ปาหุน., ปาหุนก., ปาหุเนยฺย., ต้อนรับ
ของรับแขก น. ปาหุน., ต้อนรับ
ชุดรับแขก น. ปาหุนกาสนฺทิ, เครื่องเรือน, ต้อนรับ
ต้อนรับ น. ปจฺจุคฺคมน., ปฏิมานน., ปฏิสนฺถาร.
ก. ปจฺจุคฺคจฺฉติ ปฏิมาเนติ ปฏิสนฺถรติ
ต้อนรับ
ต้อนรับอย่างเสียไม่ได้ สำ. มนฺทุสฺสาเหน ปฏิสนฺถรติ ต้อนรับ
ต้อนรับแขก น. ปฏิสณฺฐาร. ปฏิสนฺถาร. ต้อนรับ
ปฎิคม ดู ต้อนรับ. ต้อนรับ
ปฏิสันถาร น. ปฏิสนฺถาร. ปฏิสณฺฐาร. ต้อนรับ
ผู้ควรแก่ของต้อนรับแขก ค. ปาหุเนยฺย บุคคล, ต้อนรับ
พนักงานเชิญแขก น. ปเวสก. ปฏิหารี. บุคคล, อาชีพ, ต้อนรับ
รับรองแขก น. ปฏิสนฺถาร. สมฺมานน.,
ก. ปฏิสนฺถารํ กโรติ, สมฺมาเนติ
ต้อนรับ
รับแขก น. ปจฺจุคฺคมน., ปฏิมานน., ปฏิสนฺถาร.
ก. ปจฺจุคฺคจฺฉติ ปฏิมาเนติ ปฏิสนฺถรติ
ต้อนรับ
ห้องรับแขก น. ปฏิกฺกมน., ปฏิคมคพฺภ. ปฏิสนฺถารคพฺภ. อาสนสาลา, สนฺนิปาตสาลา, สมฺภาสนฏฺฐาน., ต้อนรับ
เลี้ยงแขก ก. ตปฺเปติ ต้อนรับ
แขก น. อติถิ. อติถี. อาคนฺตุก. ปาหุน. ปาหุนก. อาเวสิก. อพฺภาคต. บุคคล, ต้อนรับ
แขกพิเศษ น. มุขฺยปาหุนก. วิเสสาติถิ. บุคคล, ต้อนรับ
แขกเมือง น. รฏฺฐาคนฺตุก. ราชาคนฺตุก. บุคคล, ต้อนรับ