จำนวน

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กว่าพัน (พันกว่า) น. ปโรสหสฺส., จำนวน
กว่าร้อย (ร้อยกว่า) น. ปโรสต., จำนวน
จตุ (สี่) ค. จตุ จำนวน
จำนวน น. ปมาณ., ปริมาณ., สงฺขฺยา, มตฺตา, จำนวน
จำนวนคนตาย น. มรณสงฺขฺยา, จำนวน
จำนวนที่ขาด น. อูนภาค. อูนมูลสงฺขฺยา, จำนวน
จำนวนที่มากเกินไป น. อธิกตา, พหุลตา, ปมาณาติกฺกม.
ค. อติสย อติเรก อติมตฺต อติกฺกนฺต
จำนวน
จำนวนที่แสดงลำดับ น. กมวาจกสงฺขฺยา, จำนวน
จำนวนน้อย ค. อปฺปมตฺตก จำนวน
จำนวนน้อยที่สุด น. อปฺปตมสงฺขฺยา, เหฏฺฐิมปริจฺเฉท. เหฏฺฐิมปมาณ., จำนวน
จำนวนมาก น. มหาสมูห.
ค. สมฺพหุล สมฺพหุลิก
กวิ. อติวิย อติเรกตรํ
จำนวน
จำนวนมากกว่า น. อธิกตรสงฺขฺยา,
ก. สงฺขฺยาย อติกฺกมติ
จำนวน
จำนวนรวม น. สมาหาร. ปิณฺฑตฺถ. สงฺกลน., จำนวน
จำนวนร้อยละ น. ปฏิสตํ คณนา, สตํสสงฺขยา, สตมภาค. จำนวน
จำนวนสอง น. ทุก., จำนวน
จำนวนสองครึ่ง น. อฑฺฒติย., อฑฺฒเตยฺย., จำนวน
จำนวนสาม น. ติก., ตย., จำนวน
จำนวนสามครึ่ง น. อฑฺฒุฑฺฒ., จำนวน
จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ น. นิปฺผาทิตปมาณ., จำนวน
จำนวนสูงสุด (maximum) น. ปรมสงฺขฺยา, จำนวน, สูงสุด