บวช

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ถือบวช น. ปพฺพชฺชา,
ก. ปพฺพชิตเวสํ คณฺหาติ
บวช
ผนวช ดู บวช. บวช
ออกบวช น. เนกฺขมฺม., อภินิกฺขมน.,
ก. อภินิกฺขมติ
บวช
อุปสมบท น. อุปสมฺปทา,
ก. อุปสมฺปาเทติ
บวช, สังฆกรรม