เครื่องประดับกาย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรเจียก น. กณฺณกุสุม.,

กรรเจียก น. เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก…

เครื่องประดับกาย
กระจอนหู ดู ต่างหู. เครื่องประดับกาย
กะบังหน้า น. อุณฺหีส.., สีสเวฐน.,

กะบังหน้า น. กรอบหน้าเป็นเครื่องประดับ.

เครื่องประดับกาย
กำไล น. วลย., เครื่องประดับกาย
กำไลงา น. ทนฺตวลย., เครื่องประดับกาย
กำไลเท้า น. กิงฺกิณี, กิงฺกิณิกา, ขุทฺทฆณฺฏิกา, ปาทงฺคท., ปาทกฏก., ปาทมญฺชีร., นูปุร., พาหุมูลวิภูสน., มญฺชีร., เครื่องประดับกาย
กำไลแขน น. พาหุมูลวิภูสน., กายูร., เกยูร., องฺคท. เครื่องประดับกาย
กุณฑล น. กุณฺฑล., (ดู ต่างหู) เครื่องประดับกาย
กุดั่น ค. รตนปริสิพฺพิตสุวณฺณมย

กุดั่น น. ทองแกมแก้ว คือ…

เครื่องประดับกาย
จี้ (เครื่องประดับ) น. กวจภูสา, เครื่องประดับกาย
จี้ห้อยคอ (locket) น. คีวกภูสา, เครื่องประดับกาย
ดอกไม้ประดับศีรษะ ดู เทริด. ดอกไม้, เครื่องประดับกาย
ตุ้งติ้ง (ต่างหู) น. โอลมฺพิตกุณฺฑล., เครื่องประดับกาย
ต่างหู น. อวตํส. อุตฺตํส. กณฺณิกา, กณฺณภูสา, กณฺณสงฺขลิ, กณฺณาลงฺการ. กณฺณเวฐน., กุณฺฑล., ตาฏงฺก. วลฺลิกา, เครื่องประดับกาย
ทองกร (กำไลมือ) น. กงฺกณ., กรภูสา, กมฺพุ. เกยูร., เครื่องประดับกาย
ทองปลายแขน น. กฏ. กฏก., นิธุร. กมฺพุ.

ทองปลายแขน น. เครื่องประดับชนิดหนึ่ง…

เครื่องประดับกาย
ทองรูปพรรณ น. สุวณฺณวิกติ,

ทองรูปพรรณ น.…

เครื่องประดับกาย
ธารพระกร น. ราชยฏฺฐิ, เครื่องประดับกาย
ธำมรงค์ ดู แหวน. เครื่องประดับกาย
ผงทาขอบตา น. อญฺชน., เครื่องประดับกาย