อาคารและส่วนประกอบ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรอบประตู น. ทฺวารพาหา, ทฺวาโรปริกวาฏ., อาคารและส่วนประกอบ
กรอบประตูหน้าต่าง น. อุมฺมาร. อาคารและส่วนประกอบ
กรอบหน้าต่าง น. วาตปาโนปริกวาฏ.., อาคารและส่วนประกอบ
กรอบเช็ดหน้า (วงกบ) น. กปิสีส. อคฺคฬตฺถมฺภ. ทฺวาโรปริกวาฏ., อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้อง น. กปาล.., กปลฺล.., คิญฺชกา, อิฏฺฐกา, ฉทนิฏฺฐกา, อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้องซิเมนต์ น. กาฬจุณฺณอิฏฺฐกา, อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้องดินเผา น. มตฺติกาอิฏฺฐกา, อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้องทอง น. สุวณฺณอิฏฺฐกา, อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้องมุงหลังคา น. ฉทนิฏฺฐกา, อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้องหลบหลังคา น. ถูปิกา, สิขริฏฺฐิกา, อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้องเคลือบ น. วณฺณาลิตฺตอิฏฺฐกา, อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้องเช็ดเท้า น. ปาทถลิก., อาคารและส่วนประกอบ
กระเบื้องไม้ น. มุทฺธาผลก., อาคารและส่วนประกอบ
กระได ดู บันได. อาคารและส่วนประกอบ
กลอน (ไม้หลังคา) น. โคปานสี, อาคารและส่วนประกอบ
กลอน (สลักประตู) น. ฆฏิกา, ลงฺคี, ปลิฆ. ยนฺตก. อคฺคฬ. อาคารและส่วนประกอบ
กันสาด น. กิฏิกา, ปริตฺตาณกิฏิกา, อาคารและส่วนประกอบ
กำแพง น. ปาการ. วรณ. วติ, อุทฺทาป. อุทฺทาม. กุฑฺฑ., ภิตฺติ, อุปการิกา, อาคารและส่วนประกอบ
กำแพงที่มีใบเสมา น. สจฺฉิทฺทปาการ. อาคารและส่วนประกอบ
กำแพงวัง น. ราชวติ, อาคารและส่วนประกอบ