สิ่งของ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กกุธภัณฑ์ น. กกุธภณฺฑ. สิ่งของ
กำนัล (ของให้กัน) น. สทฺธาเทยฺย. ตุฏฺฐิทาย. อติเรกเวตน., สิ่งของ, ให้
ของ น. ภณฺฑ., ทพฺพ., วตฺถุ., สนฺตก., สมฺภาร. อุปกรณ., สิ่งของ
ของกระจุกกระจิก น. ปกิณฺณกภณฺฑชาต., อุปกรณ., สิ่งของ
ของกระจุ๋มกระจิ๋ม น. ขุทฺทกภณฺฑชาต., อปฺปคฺฆาภรณ., สิ่งของ
สรรพสินค้า น. นานาภณฺฑ., วิวิธภณฺฑ., สิ่งของ, ซื้อขาย, สถานที่
เครื่อง น. ภณฺฑ., สิ่งของ