ลักษณะทางกาย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กงโก้ ค. อติกีส

กงโก้ ว. (ปาก) หลังโกงไม่น่าดู เช่น…

ลักษณะทางกาย
คนขายาว น. ทีฆชงฺฆ. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนขาว น. โอทาตเทหี. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนขาสั้น น. ชงฺฆวามน. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนคอยาว น. ทีฆคล. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนคอสั้น น. รสฺสคล. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนคางยื่น น. ลมฺพหนุก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนคางหัก น. ภินฺนหนุก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนคางเฟ็ด น. วิปิฏหนุก.

คางสั้น. เฟ็ด ว. แฟบ, หด, สั้น, ถลกขึ้นสูง (…

บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนคิ้วพืด น. สมฺพทฺธภมุก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนคิ้วลิง น. มกฺกฏภมุก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนคิ้วเลี่ยน น. นิลฺโลมภมุก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนจมูกบี้ น. วิปิฏฺฐนาสิก. อนุนฺนตนาสิก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนจมูกเล็กมาก น. อติขุทฺทกนาสิก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนจมูกแฟบ ดู คนจมูกบี้. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนจมูกโด่งมาก น. อติทีฆนาสิก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนจมูกใหญ่มาก น. อติมหนฺตนาสิก. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนดำ น. กณฺหเทหี. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนตะโพกใหญ่ น. มหาอานิสท. บุคคล, ลักษณะทางกาย
คนตาลึก น. คมฺภีรกฺขิ. บุคคล, ลักษณะทางกาย