ภาชนะ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระจาด น. ปิฏก., ปจฺฉิ, เปฏก.,

กระจาด น. ภาชนะสาน รูปเตี้ย ๆ ปากกว้าง ก้นสอบ…

ภาชนะ
กระติก น. อุทกภาชน., ภาชนะ
กระติกน้ำร้อน น. อุสฺมารกฺขกภาชน., ภาชนะ
กระติกน้ำแข็ง น. สีตลีกรภาชน., ภาชนะ
กระติ๊บ น. สมุคฺค. ภตฺตกรณฺฑก., ภาชนะ
กระถาง น. อรญฺชร. กฏาห. กุมฺภี, โกลมฺพ. ปิฐร. ภาชนะ
กระทอ น. จมฺมปสิพฺพก. เปฬา, ภาชนะ
กระทะ ดู กะทะ. ภาชนะ, เครื่องครัว
กระบวย น. สรก. อุฬุงฺก. ภาชนะ
กระบอก น. วารก. ภาชนะ
กระบาย ดู กระบุง ภาชนะ
กระปุก น. กถลิก., กปาลก., ธาน., วิตฺถ., มตฺติกภาชน., ภาชนะ
กระป๋อง น. วงฺคติปุ., ลหุภาชน., ภาชนะ
กระป๋องบุหรี่ น. ธูมปานสมุคฺค. ภาชนะ, บุหรี่
กระป๋องเล็ก น. ขุทฺทกสราวก. ปานียถาลก., ภาชนะ
กระพ้อม (เครื่องสาน) น. โกฏฺฐ.., กุสูล.., อกลฺลปาตี, ภาชนะ
กระสอบ น. ปสิพฺพก. สาณปสิพฺพก. ภาชนะ
กระสอบป่าน น. สาณปสิพฺพก. สาณปุโฏลี, ภาชนะ
กระสอบหนัง น. จมฺมปสิพฺพก. จมฺมภสฺตา, ภาชนะ
กระเช้า น. ปจฺฉิ, เปฏก. กโฬปี, ภาชนะ