พาหนะและส่วนประกอบ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กง น. เนมิ พาหนะและส่วนประกอบ
กงจักร น. จกฺก., พาหนะและส่วนประกอบ
กงเกวียน (วงล้อเกวียน) น. สกฏจกฺก. พาหนะและส่วนประกอบ
กราบ (ข้างเรือ) น. นาวาปสฺส. พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
กราบเรือ น. นาวาปสฺส. พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
กองทัพรถ น. รถานีก.., สมุหนาม, พาหนะและส่วนประกอบ
กองพลรถ น. รถานีก.., รถเสนา, พาหนะและส่วนประกอบ
กำ (ซี่ล้อ) น. อร. อาร. พาหนะและส่วนประกอบ
กำปั่น (เรือ~) น. นาวา, โปต. พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
กำรถ น. อร. อาร. พาหนะและส่วนประกอบ
กูบ น. ปกุพฺพร.

กูบ น. ประทุนหลังช้าง,…

พาหนะและส่วนประกอบ
ขบวนรถยนต์ น. รถปนฺติ, พาหนะและส่วนประกอบ
ขบวนรถไฟ น. ธูมรถปนฺติ, พาหนะและส่วนประกอบ
ขบวนรถไฟด่วน น. สีฆธูมรถปนฺติ, พาหนะและส่วนประกอบ
ขอบล้อรถ น. จกฺกเนมิ, เนมิภาค. พาหนะและส่วนประกอบ
ขับรถ น. รถปาชน., รถคมน., พาหนะและส่วนประกอบ
ขึ้นรถไฟ ก. ธูมรถํ อาโรเปติ, ธูมรถํ ปวิสติ พาหนะและส่วนประกอบ
คชาธาร ดู ช้างทรง. สัตว์, ช้าง, พาหนะและส่วนประกอบ
คนขับรถ น. สารถิ. รถจารี. สูต. ปาชก. ปาชิตุ. (ปาชิตา) นิยามก. ขตฺตุ. (ขตฺตา) เสนก. บุคคล, อาชีพ, พาหนะและส่วนประกอบ
คนขับรถจักร น. ยนฺตธาวก. บุคคล, อาชีพ, พาหนะและส่วนประกอบ