คนรัก

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คนรัก น. ชาร. บุคคล, คนรัก
คบชู้ น. อติจริยา, กาเมสุมิจฺฉาจาร. ปรทารกมฺม., ปรปุริสเสวนา, คนรัก, ชู้
คู่รัก น. วิวาหตฺถี. วิวาหเปกฺข.
ค. วาริตก
บุคคล, คนรัก
คู่หมั้น (~ชาย) น. วาริตก. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ, คนรัก
คู่หมั้น (~หญิง) น. วาริตกงฺคณา, บุคคล, ครอบครัว-ญาติ, คนรัก
หญิงคนรัก น. วาริตกิตฺถี, คนรัก