ศัพท์ที่ใช้แทนกันได้

ศัพท์ที่ใช้แทนกันได้

1. ศัพท์นามที่ใช้แทนกันได้

ศัพท์ต่อไปนี้ สามารถใช้แทนกันได้ บางศัพท์ก็อนุโลมใช้แทนกันได้ ศัพท์ใดไม่ค่อยปรากฏให้เห็นบ่อย แสดงว่าศัพท์นั้นไม่ค่อยนิยมใช้เท่าใดนัก ดังนั้น การจะใช้ศัพท์ ก็ควรดูที่ความเหมาะสม และความนิยมของศัพท์นั้นๆ ด้วย จะนำมาแสดงไว้ตามลำดับอักษรไทย ดังต่อไปนี้

 

ความไทย ศัพท์ที่ใช้แทนกันได้
กบ มณฺฑูโก, ททฺทุโร, เภโก (ปุ.)
กรรมที่พึงกระทำ กรณียํ, กิจฺจํ (นปุ.)
กระด้งฝัดข้าว กุลฺโล (ปุ.) สุปฺปํ (นปุ.)
กอไม้ ถมฺโภ, คุมฺโพ (ปุ.)
กัปตัน (ต้นหน) นิยามโก, โปตวาโห, มหานาวิโก (ปุ.)
กาย, ร่างกาย กาโย, เทโห, อตฺตภาโว (ปุ.) คตฺตํ, สรีรํ (นปุ.)
การกล่าวโทษ ปริวาโท, อุปวาโท, อนุวาโท, อวณฺณวาโท (ปุ.)
การคบ เสวนา, ภชนา, สงฺคติ (อิต.) สมาคโม (ปุ.)
การจัดแจงทาน ทานสํวิภาโค (ปุ.) ทานสํวิธานํ, ทานวิสคฺคํ (นปํ)
การติเตียน ครหา, ชิคุจฺฉา, นินฺทา (อิต.)
การนวด สมฺพาหนํ, มทฺทนํ (นปุ.)
การบำบัด ติกิจฺฉา, ปฏิกฺกิริยา (อิต.) ปฏิกมฺมํ (นปุ.)
การผ่าตัด, การศัลยกรรม สตฺถกมฺมํ, สลฺลกตฺติยํ, สลฺลกมฺมํ (นปุ.)
การเรียน, การศึกษา อุคฺคหณํ, อุคฺคณฺหณํ (นปุ.) สิกฺขา, ปริยตฺติ (อิต.)
การสนทนา สากจฺฉา, สํกถา (อิต.)
การสละ จาโค, โวสฺสคฺโค (ปุ.) วิสฺสชฺชนํ (นปุ.)
การแสวงหา ปริเยสนา, คเวสนา, ปริเยฏฺฐิ (อิต.)
เกลือ โลณํ, ลวณํ (นปุ.)
แกะ เมณฺโฑ, เมณฺฑโก, เอฬโก (ปุ.)
เขาสัตว์ วิสาณํ, สิงฺค (นปุ.)
แขก อาคนฺตุโก, อติถิ (ปุ.) , ปาหุนก (เป็น 3 ลิงค์)
แขน พาหุ, ภุโช (ปุ.) พาหา (อิตฺ.)
ไข้หวัด ปินาโส, นาสิกโรโค (ปุ.)
คนกินเดน วิฆาสาโท, ทมโก (ปุ.)
คนจน ทลิทฺโท, ทุคฺคโต, นิทฺธโน (ปุ.)

ที่มา: ศิลปะการใช้ศัพท์และการแปลงประโยค, พระมหาชัยศรี กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.9, พธ.บ.

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.