บาลี-สันสกฤต ในภาษาไทย

ภาษาบาลี (มคธ) และสันสกฤตนั้น มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีป  ถึงแม้ภาษาสันสกฤตจะเกิดก่อนภาษาบาลี (มคธ)   โดยที่บรรดานักบวชพราหมณ์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตบันทึกคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์   และนักบวชพุทธก็ใช้ภาษาบาลีบันทึกคำสอนของของศาสนาพุทธ   แต่เมื่อคนไทยรับภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ของอินเดียมาใช้ในหลายด้านอย่างยาวนาน   ทั้ง 2 ภาษานี้ ก็จึงกลมกลืนเป็นภาษาพี่ภาษาน้องอยู่ในภาษาไทยไป

ความคิดเห็น