คริสต์

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คนนับถือศาสนาคริสต์ น. คฺริสตมฺมนุสฺส. บุคคล, คริสต์
คริสตจักร น. กิฏฺฐจกฺก., คริสต์
คริสตศาสนา น. กิฏฺฐสมย. กิฏฺฐสาสน., กิฏฺฐภตฺติ, คริสต์
คริสต์ (Christ) น. กิฏฺฐเทวปุตฺต. คริสต์
คริสต์ธรรม น. กิฏฺฐธมฺม. คริสต์
คริสต์ศักราช น. กิฏฺฐสก., คริสต์
คริสต์ศาสนิกชน (christian) น. กิฏฺฐภตฺติก. กิฏฺฐสาสนิก. คริสต์
คอนแวนต์ (convent) น. อสฺสม. ปริพฺพาชิการาม. สถานที่, คริสต์
คัมภีร์พระคริสต์ธรรม น. กิฏฺฐธมฺมคนฺถ. คริสต์, คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล น. ปาวจน., ธมฺมลิปิ, คริสต์, คัมภีร์
คาทอลิก (catholic) น. โรมกภตฺติก. คริสต์
คาร์ดินัล (Cardinal) น. กิฏฺฐธมฺมาธิการี.
ค. ปธาน มุขฺย ปมุข
คริสต์, ตำแหน่ง, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
วัดคริสต์ น. ปูชกาวาส. สถานที่, คริสต์, วัด
ศาสนาคริสต์ น. กิฏฺฐสมย. กิฏฺฐสาสน., กิฏฺฐภตฺติ, คริสต์
ออร์โธดอกซ์ (Orthodox) น. สมฺมาทิฏฺฐิ,
ค. ธมฺมลทฺธิก สจฺจานุคต
คริสต์
อาซบิชอป (Arch bishop) น. เทวปูชกาธิปติ. นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม, ตำแหน่ง, คริสต์
โบสถ์ (คริสต์) น. เทวมนฺทิร., เทวายตน., อาคารและส่วนประกอบ, คริสต์
โป๊ป (Pope) น. โรมกสงฺฆราช. คริสต์, ตำแหน่ง
ไบเบิล (Bible) น. กิฏฺฐวธมฺมโปตฺถก.., คัมภีร์, คริสต์