นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ขีณาสพ น. ขีณาสว. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
คณะสงฆ์ น. ภิกฺขุสงฺฆ. การกสงฺฆ. สมุหนาม, บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
คาร์ดินัล (Cardinal) น. กิฏฺฐธมฺมาธิการี.
ค. ปธาน มุขฺย ปมุข
คริสต์, ตำแหน่ง, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
ชฎิล น. ชฏิล. ชฏาธร. ชฏี. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
ชี น. สีลวตี, บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
ชีต้น น. สงฺฆ. ภิกฺขุ. กุลุปก. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
ชีปะขาว น. โอทาตวสน. ปณฺฑรงฺคปพฺพชิต. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
ชีผ้าขาว ดู ชีปะขาว. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
ดาบส น. ตาปส. วานปตฺถ. วนวาสี. อสฺสม. อิสิ. จมฺมวาสี. ชฏาธร. ชฏิล. ตาปสินี, บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
ตถาคต น. ตถาคต. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
ตาผ้าขาว ดู ชีปะขาว. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
นักบวช น. ปพฺพชิต. พฺรหฺมจารี. ภิกฺขุ. สมณ. ตปสฺสี, ตโปธน. อนาคาร. อนาคาริก. อนาคาริย. ยติ. อิสิ. ปริพฺพาชก. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
นักบวชยิว น. ยาทวสมณ. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม, ยิว
นักบวชเปลือย ดู ชีเปลือย. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
นักบวชเร่ร่อน น. ปริพฺพาชก. ปริพฺพาชิกา, บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
นักบวชแปลง น. สมณกุตฺตก. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม, ปลอมเทียม
นักพรต น. อสฺสม. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
นักสิทธิ์ น. อิสิ, อชินสาฏี. ตาปส. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
นางชี น. สีลวตี, บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
นิครนถ์ (พวกเชน) น. ทิคมฺพร. อเจลก. นิคณฺฐ. นิคนฺถ. นคฺค. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม