ตำแหน่ง

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กงสุล (consul) น. ราชานุยุตฺต. รชฺชนิโยชิต. บุคคล, ตำแหน่ง
กงสุลใหญ่ น. เชฏฺฐรชฺชนิโยชิต. บุคคล, ตำแหน่ง
กปิตัน ดู กัปตันเรือ, กัปตันเครื่องบิน บุคคล, ตำแหน่ง
กัปตัน (captain, ~หัวหน้า) น. นายก. เนตุ. ปุโรคามี. บุคคล, ตำแหน่ง
กำนัน น. นิคมโภชก. บุคคล, ตำแหน่ง
ขุน (ตำแหน่ง) น. อมจฺจ. อิสฺสร. ตำแหน่ง
ขุนคลัง น. โกสารกฺขก. อายาธิการี. ภณฺฑาคาริก. บุคคล, ตำแหน่ง
ขุนทัพ ดู แม่ทัพ. บุคคล, ตำแหน่ง
ขุนนาง น. อมจฺจ. อมาตฺย. ภฏ. มติสชีว. มนฺตสชีว. มนฺตินี. สชีว. สจิว. สจีว. โภคฺค. มตฺต. เสวก. ปาริสชฺช. อธิป. อินฺท. อิสฺสร. อีส. นายก. สามิ. อุจฺจากุลีน. อภิชาต. บุคคล, ตำแหน่ง
ขุนนางน้อย น. จูลาธิปติ. บุคคล, ตำแหน่ง
ขุนนางผู้ใหญ่ น. อิสฺสร. อธิปติ. มหามจฺจ. มหากุลิก. บุคคล, ตำแหน่ง
ขุนพล ดู แม่ทัพ. บุคคล, ตำแหน่ง
ขุนศึก ดู แม่ทัพ. บุคคล, ตำแหน่ง
คาร์ดินัล (Cardinal) น. กิฏฺฐธมฺมาธิการี.
ค. ปธาน มุขฺย ปมุข
คริสต์, ตำแหน่ง, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม
จอมพล ดู จอมทัพ. บุคคล, ตำแหน่ง
จอมพลอากาศ น. อากาสยานิกเสนาปติ. บุคคล, ตำแหน่ง
จอมพลเรือ น. นาวิกเสนาปติ. บุคคล, ตำแหน่ง
จอมมารดา น. ราชปุตฺตชนนี, บุคคล, ตำแหน่ง
ตำแหน่ง น. อิสฺสริย., ฐาน., ฐานนฺตร., อวฏฺฐาน., ธุร., ปท., อธิการ. ตำแหน่ง
ตำแหน่งครูอาจารย์ น. อาจริยปท., ตำแหน่ง, บุคคล