สถานที่

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรงกระต่าย น. สสโกฏฺฐก. สถานที่, กระต่าย
กรงทอง น. กนกปญฺชร.., กนกปิญฺชร.., สถานที่
กรงนก น. ปาลิกา, วิฏงฺก. สกุณปาลิกา, ปกฺขิปญฺชร.., สถานที่
กรงนกพิราบ น. กโปตปาลิกา, สถานที่
กรงสุนัข น. สุนขกุฏิ, สถานที่
กรีฑาสถาน ดู สนามกีฬา. สถานที่, เล่น
กรุ (ห้องใต้ดิน) น. ภูมิคพฺภ. ภูมิคุหา, ภูมฺยนฺตรคพฺภ. สถานที่
กั๊ก (สี่แยก) น. จตุกฺก., จจฺจร., สิงฺฆาฏก., สถานที่
กุฎาคาร น. กูฏาคาร.., สถานที่
กุฏิ น. กุฏิ, กุฏิกา, ที่อยู่อาศัย, สถานที่
กุดัง (godown, คลังเก็บของ) น. อุทฺโทสิต. วาณิชภณฺฑสาลา, วาณิชภณฺฑาคาร., ภณฺฑสาลา, โกฏฺฐาคาร., สนฺนิธิฏฺฐาน., สถานที่
ขนอน (ด่าน) น. สุงฺกฏฺฐาน., สุงฺกฆาต., สถานที่
ขุม น. วาฏ. กูป. สถานที่
ขุมทรัพย์ น. นิธิ. นิธาน., เงินทอง, สถานที่
ครรภ์ น. คพฺภ.

ห้อง, ท้อง เช่น หญิงมีครรภ์,…

ร่างกายและส่วนประกอบ, บุคคล, สถานที่
ครัว น. มหานส., มหาสน., ปากฏฺฐาน., รสวตี, สถานที่
คลัง น. โกส. กุสูล.., โกฏฺฐาคาร.., ภณฺฑาคาร.., ธนาคาร.., สถานที่
คลังกระสุน น. อายุธาคาร.., สถานที่, อาวุธ
คลังน้ำมัน น. เตลโกฏฺฐาคาร.., สถานที่
คลังพัสดุ น. อุทฺโทสิต. ภณฺฑสาลา, ภณฺฑาคาร., สถานที่