กชฺช

อรรถของธาตุ
พฺยถเน

เบียดเบียน, กำจัด

ตัวอย่าง

กชฺชติ

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
314
ที่มา
ธป

Comments