กจ

อรรถของธาตุ
ทิตฺติยํ

ส่องสว่าง, สวยงาม

ตัวอย่าง

กจฺเจติ กจฺจยติ กจฺโจ กจฺจาโน กจฺจายโน กาติยาโน

  • กจฺโจ คนสวยงาม; อีกอย่างหนึ่ง เป็นชื่อของบุรพบุรุษคนหนึ่ง - ส.
  • กจฺจาโน กจฺจายโน กาติยาโน เป็นเหล่ากอ หรือ เนื่องในวงศ์ของกัจจะ. หญิงเป็น กจฺจายนี กาติยานี - ส.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
470
ที่มา
ธป

Comments