กขิ

อรรถของธาตุ
อิจฺฉายํ

ปรารถนา, อยากได้, ชอบใจ, รักใคร่

ตัวอย่าง

กงฺขติ อภิกงุขติ

อา. ธนํ กงฺขติ อยากได้ทรัพย์  นาภิกงฺขามิ มรณํ (ข้าพเจ้า) ไม่อยากตาย - ส.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
299
ที่มา
ธป

Comments