กกิ

อรรถของธาตุ
คติยํ

ไป, ถึง, เป็นไป

ตัวอย่าง

กงฺกติ

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
294
ที่มา
ธป

Comments