โอห

อรรถของธาตุ
จาเค

สละ, ละ

ตัวอย่าง

โอหติ
สพฺพมนตฺถํ อโปหติ
อญฺญตฺถา โปหนํ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
36

Comments