โอห

อรรถของธาตุ
จาเค

สละ, ละ

ตัวอย่าง

โอหติ. สพฺพมนตฺถํ อโปหติ, อญฺญตฺถา โปหนํ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
36