กจ

อรรถของธาตุ
ตาเร (อจฺยุจฺจสทฺเท)

ร้องดังก้อง, ร้องกึกก้อง, 'เสียงสูงยิ่ง'

ตัวอย่าง

โกจติ โกญฺโจ โกญฺจนาโท

  • โกญฺโจ  นกกะเรียน  ตัวเมียเป็น โกญจา.
  • โกญฺจนาโท  โกญจนาท, เสียงร้องของนกกะเรียน [โกญฺจ-นาท] และเป็นชื่อของเสียงช้างร้อง ซึ่งคล้ายนกกะเรียนด้วย.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
304
ที่มา
ธป

Comments