กิโลต

อรรถของธาตุ
อทฺทภาเว (ตินฺตภาเว)

ชุ่ม, เปียก

ตัวอย่าง

กิโลตติ ปกิโลตติ การิต-ปกิโลเตติ ปกิโลตยติ

อา. อุณฺโหทกสฺมื ปกิโลตยิตฺวา ให้ชุ่มในน้ำร้อน - ส.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
328
ที่มา
ธป

Comments