กิส

อรรถของธาตุ
ขียเน
สิ้นไป, ผอมแห้ง
ตัวอย่าง

กิสฺสติ
กิโส, กีโส, กิสฺโส, กิสฺสโก คนผอม. 
กิสฺโส โหติ ทุพฺพณฺโณ.

หมวดธาตุ
ทิว (ย)
คาถา/หน้า
58

Comments