กิลิทิ

อรรถของธาตุ
โรทเน

ร้องไห้, คร่ำครวญ

ตัวอย่าง

กิลินฺทติ, กิลินฺทนฺติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
57

Comments