กิลมุ

อรรถของธาตุ
เขเท

เหน็ดเหนื่อย, ลำบาก

ตัวอย่าง

ครุํ จีวรํ ปารุปนฺโต กิลมติ,
กิลนฺตกาโย,
กิลมโถ, กิลมนํ ความเหน็ดเหนื่อย, ลำบาก.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
57

Comments