กิ

อรรถของธาตุ
วเธ

ฆ่า

ตัวอย่าง

กิโณติ, กิณาติ, กิณนฺติ.

หมวดธาตุ
สุ (ณุ ณา อุณา)
คาถา/หน้า
54

Comments