กิ

อรรถของธาตุ
ญาณุนฺนตีสุ

รู้, เข้าใจ; ฟูขึ้น, งอนขึ้นข้างบน

ตัวอย่าง

เกติ อุทฺธํ คจฺฉติ ปวตฺตตีติ เกตุ ธง.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
54

Comments