กาสุ

อรรถของธาตุ
ทิตฺติโสภเนสุ

รุ่งเรือง; งดงาม

ตัวอย่าง

กาสติ, ปกาสติ.
ทูเร สนฺโต ปกาสนฺติ.
ปกาโส. การประกาศ, แสงสว่าง, การอธิบาย.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
54

Comments