อรรถของธาตุ
นิมีลเน

หลับ; บอด

ตัวอย่าง

กเณตีติ กาโณ คนบอดข้างเดียว, บอดภายหลัง.
กาเณติ, กาณยติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
จุร (เณ ณย)
คาถาที่
41