อรรถของธาตุ
คตฺยํ จ อฏฺฏสฺสเร

ไป, ถึง; เสียงคร่ำครวญ

ตัวอย่าง

กณติ สทฺทํ กโรตีติ กโณ ข้าวสารหัก, รำข้าว, วัตถุที่ใช้ถอนสีมา

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
41