อรรถของธาตุ
กกฺกเส

กระด้าง

ตัวอย่าง

กฑฺฑติ. ปทุมนาฬํ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
40