อรรถของธาตุ
หสเน

หัวเราะ; รื่นเริง

ตัวอย่าง

กณฺฑติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
40