อรรถของธาตุ
เฉทเภทนรกฺขาสุ

ตัด; ทำลาย; รักษา

ตัวอย่าง

กณฺฑยติ.
กฑิตพฺโพ ฉินฺทิตพฺโพติ กณฺโฑ ตอน, กัณฑ์.
กณฺฑโก กณฺฏโก หนาม.

หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถาที่
40