อรรถของธาตุ
อทนทปฺเปสุ

กิน; ยกตน

ตัวอย่าง

กฑติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
40