อรรถของธาตุ
อชฺฌเน

เกียจคร้าน

ตัวอย่าง

กณฺฐติ. อุกฺกณฺเฐติ.
อุกฺกณฺฐิโต เบื่อหน่าย.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
จุร (เณ ณย)
คาถาที่
39